Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φιλοξενούσες οικογένειες

  • -

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φιλοξενούσες οικογένειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράµµατος «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), χρηµατοδοτούµενο από την Υπάτη Αρµοστεία του ΟΗΕ απευθύνει πρόσκληση στους πολίτες της Θεσσαλονίκης για την φιλοξενία προσφύγων στις οικίες τους. Η διάρκεια του προγράµµατος θα είναι µέχρι 31/12/2017. Οι πρόσφυγες θα έχουν έγγραφα αίτησης ασύλου ή αίτησης µετεγκατάστασης και θα πρέπει να µείνουν για περιορισµένο χρόνο στην Ελλάδα προκειµένου να ολοκληρωθούν οι νοµικές διαδικασίες των αιτηµάτων τους. ∆ίνεται προτεραιότητα στη φιλοξενία ευάλωτων οµάδων (π.χ µονογονεικές οικογένειες) µε λίστες επιλογής που διαχειρίζεται η Ύπατη Αρµοστεία. Το πρόγραµµα υποστηρίζεται από κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και τη διαχείριση της συγκατοίκησης. Προκειµένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις της αρµονικής συνύπαρξης οι κοινωνικοί λειτουργοί θα αναλάβουν τις πληροφορίες για το πρόγραµµα, τη διερεύνηση των συνθηκών συγκατοίκησης και εν γένει τη διαχείριση των θεµάτων που προκύπτουν από την συγκατοίκηση. Τα άτοµα που επιθυµούν να φιλοξενήσουν αιτούντες άσυλο σε ιδιόκτητη κατοικία τους, θα λαµβάνουν οικονοµική ενίσχυση ποσού της τάξης των 75 ευρώ για κάθε θέση πρόσφυγα που φιλοξενούν για διάστηµα ενός µήνα, προκειµένου να καλύψουν τις βασικές καθηµερινές δαπάνες που προκύπτουν από τη συγκατοίκηση. Για τις επισιτιστικές ανάγκες των ατόµων προβλέπεται ότι θα καλύπτονται σε µηνιαία βάση µε μετρητά, τα οποία χορηγούνται στον/στην ωφελούµενο πρόσφυγα.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας είναι: -Τέγος Φώτιος, τηλ. 2313330356 – Θεοδωρακοπούλου Βαία, τηλ. 2310-509012 – Γεωργιάδου Άννα, τηλ. 2310-509021 – Καλογεροπούλου Μαρία-Άννα, τηλ 2310-509038