Category Archives: Ενημέρωση

New COVID-19 measures applied from 20/3/2020 (Greek, English, French, Turkish, Arabic, Farsi)

(GREEK)
 Από το Σάββατο 20/3 θα ισχύουν τα εξής νέα μέτρα :

– Απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ ως τις 5 το πρωί για όλη την εβδομάδα και τα Σαββατοκύριακα.
– Επαναλειτουργούν τα κομμωτήρια από τη Δευτέρα 22 Μαρτίου.
– Άνοιγμα των δημόσιων πάρκων, με επίσκεψη έως τριών ατόμων ή οικογενειών , με χρήση του SMS με κωδικό 6 και μετακίνηση με τα πόδια ή με ποδήλατο.

(ENGLISH)

As from Saturday 20/03 will take place the following measures:
-Circulation bans from 9 in the evening (21:00) until 5 in the morning during all week and Weekend.
-Reopening of the hairdressing salons from Monday 22nd of March.
-Opening of public parcs, with visit of three persons or families, by use of SMS with code 6 and movement by foot or bicycle.

(FRENCH)

A partir du Samedi 20/03 s’appliqueront les nouvelles mesures suivantes :
-Interdiction de circulation de 9 heures le soir (21:00) jusqu’à 5 heures du matin pendant toute la semaine et le Samedi Dimanche.
-Réouverture des salons de coiffures à partir du lundi 22 Mars.
-Ouverture des parcs publics, avec visite jusqu’à trois personnes soit familles, avec utilisation de SMS code 6 et déplacement a pied soit par vélo.

(TURKISH)

Bugün, 20/3 Cumartesi tarihinden itibaren, aşağıdaki yeni önlemler uygulanacaktır:
– Tüm hafta ve hafta sonları akşam 9’dan akşam 5’e kadar trafik yasağı.
– Kuaförler 22 Mart Pazartesi gününden itibaren tekrar açılacaktır.
– En fazla üç kişi veya aileyi ziyaret ederek, 6 kodlu SMS kullanarak ve yürüyerek veya bisikletle hareket ederek halka açık parkların açılması.

(ARABIC)

(FARSI)New COVID-19 measures applied from 4/3/2020 (Greek, English, French, Turkish, Arabic, Farsi)

(GREEK)

Από αύριο 4/3 στις 6 το πρωί έως τις 16/3 στην Θεσσαλονίκη θα ισχύουν τα εξής μέτρα:
1)Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου
2)Αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων σε όλες τις βαθμίδες και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Μόνο τα σχολεία Ειδικής Αγωγής θα λειτουργούν κανονικά.
3)Απαγορεύεται η κυκλοφορία τις καθημερινές από τις 9 το βράδυ και έως τις 5 το πρωί και τα Σαββατοκύριακα από τις 6 το απόγευμα.
Στο SMS 2 για μετακίνηση για προμήθεια βασικών αγαθών, αλλά και στο SMS 3 όσον αφορά την μετάβαση σε τράπεζα , η μετακίνηση θα πραγματοποιείται μόνο εντός του οικείου δήμου ή σε απόσταση ως 2 χιλιόμετρα.

Για το SMS 6 που αφορά στην άθληση ή βόλτα με κατοικίδιο, αυτή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο πεζή ή με ποδήλατο.

Στη μετακίνηση με SMS 4 και σε τυχόν έλεγχο, θα ζητούνται επιπλέον αποδεικτικά.
(ENGLISH)

As of tomorrow 04/03 at 6h00 in the morning until the 16/03 in Thessaloniki the following measures will take place:

1) Operation of commercial stores will be suspended.

2) Operation of all school levels is suspended and courses will take place through Internet. Only Special Education schools will operate normally.

3) It’s forbidden to circulate on weekdays from 9h00 in the evening up until 05h00 in the morning (21h00 – 05h00) and on Weekends from 06h00 in the afternoon up until 05h00 in the in the morning. (18h00-05h00).

With the SMS 2 for procurement of basic need products, and also for the SMS 3 concerning going to the bank, movement can be done only inside your municipality or in a distance of 2 kilometers.

For the SMS 6 concerning sports or pet walking, this can be done exclusively by foot or by bike.

With the SMS 4 (concerning helping people in need or chaperoning children to/from school) and in random checks, additional proof will be asked.

(FRENCH)

A partir de demain 04/03 a 6h00 du matin jusqu’au 16/03 a Thessalonique prennent place les mesures suivantes:

1) les fonctions de  magasins de commerce sont suspendues.

2) le fonctionnement des écoles dans tous les degrés est suspendu et les cours seront faits à travers l’internet. Uniquement les écoles d’éducation physique fonctionneront.

3) Interdiction de circulation quotidiennement de 9h00 le soir et 05h00 du matin (21h00-5h00) et le Samedi Dimanche de 6h00 de l’après midi à 5h00 du matin (06h00-05h00).

Avec le SMS 2 pour le déplacement pour provision de produits essentiels, ainsi que le SMS 3 concernant le déplacement à la banque, le déplacement sera effectué uniquement dans la commune concernée soit une distance de 2kilometres.

Pour le SMS 6 concernant la pratique de sport soit promenade avec animaux domestiques, celle ci sera effectuée exclusivement à pied soit par vélo.

Dans le déplacement avec SMS 4(aide à des personnes en besoin soit accompagnement de mineurs vers/de l’école) soit pendant un control, des preuves supplémentaires seront demandées.

(TURKISH)

04 / 03’ten sabah 6’da Selanik’te 16 / 03’e kadar aşağıdaki önlemler uygulanacaktır:
1) Perakendeciliğin faaliyeti askıya alınır.
2) Okulların işleyişi her kademede askıya alınır ve dersler uzaktan eğitim ile yapılacaktır. Yalnızca Özel
Eğitim okulları normal şekilde faaliyet gösterecektir.
3) Hafta içi 21.00-05.00 ve hafta sonu 18.00’den itibaren trafik yasaktır.
Temel malların temini için ulaşım için SMS 2’de, aynı zamanda bir bankaya gitmek için SMS 3’te,
transfer sadece ilgili belediye içinde veya 2 kilometreye kadar bir mesafede gerçekleşecektir.
Spor veya evcil hayvanla yürüme ile ilgili SMS 6 için, sadece yürüyerek veya bisikletle yapılacaktır.
SMS 4 ile hareket halindeyken ve herhangi bir kontrolde ek kanıt istenecektir.

(ARABIC)

(FARSI)

 


New COVID-19 measures applied from 6/2/2020 (Greek, English, French, Turkish, Arabic, Farsi)

(GREEK)
Από το Σάββατο 6/2 και ώρα 6 το πρωί έως και τις 15/2 ισχύουν τα παρακάτω νέα μέτρα για την πόλη της Θεσσαλονίκης :
 • Η απαγόρευση της κυκλοφορίας για το Σάββατο και την Κυριακή ξεκινά στις 6 το απόγευμα και ισχύει μέχρι τις 5 το πρωί.
 • Σταματάει η λειτουργία ΜΌΝΟ των Λυκείων και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση, ενώ η λειτουργία των υπόλοιπων σχολικών βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών συνεχίζει με φυσική παρουσία στο σχολείο .
 • Τα καταστήματα θα λειτουργούν μόνο με τη μέθοδο του click away, από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο παραμένουν ανοιχτά ΜΌΝΟ τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, οι φούρνοι, τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία και μόνο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.

ΥΠΕΝΘΎΜΙΣΗ : Μην ξεχνάτε να στέλνετε SMS πριν την έξοδο σας και να λαμβάνετε τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης από τον Covid – 19.

(ENGLISH)

As of Saturday 06/02 in the morning and until 15/02 in the afternoon are the following measures for the city of Thessaloniki will be applied:

 • A circulation ban on Saturday and Sunday starts at 18:00 pm and is valid until 5:00 am.
 • ONLY High schools will stop operating and classes will take place via internet, while all the remaining school units and crèches will continue with physical presence at school.
 • Shops will operate only via the click away method, from Monday 7:00 am until 20:00 pm. On Saturday will remain open ONLY supermarkets, food shops, bakeries, petrol stations and pharmacies and only from 7:00 am until 17:00 in the afternoon.

REMINDER: do not forget to send an SMS before going out and to take the necessary precautions against COVID-19.

(FRENCH)

A partir du Samedi 06/02 le matin et jusqu’au 15/02 sont valables les mesures suivantes pour la ville de Thessalonique:

 • L’interdiction de circulation pour le Samedi et Dimanche commencera à 18h00 et terminera à 5h00 du matin.
 • Le fonctionnement UNIQUEMENT des Lycées sera arrêter et les cours seront fait a travers l’internet, tandis que le fonctionnement des autres niveaux scolaires et des crèches continueront avec présence physique à l’école.
 • Les magasins fonctionneront uniquement à travers la méthode click away, du Lundi au Vendredi à partir de 7h00 du matin jusqu’à 20h00 le soir. Le Samedi resteront ouverts UNIQUEMENT les supermarchés, les magasins de produits alimentaires, les boulangeries, les stations services et les pharmacies et uniquement à partir de 7h00 le matin jusqu’à 17h00 l’après midi.

RAPPEL: n’oubliez pas d’envoyer un SMS avant votre sortie et de prendre les précautions nécessaires contre le COVID-19.

(TURKISH)

Cumartesi 6/2 ve sabah 6’dan 15 / 2’ye kadar aşağıdaki yeni önlemler Selanik şehrine uygulanır:

 • Cumartesi ve Pazar günleri trafik yasağı öğleden sonra 6’da başlar ve sabah 5’e kadar geçerlidir.
 • YALNIZCA Liseler kapanır ve dersler uzaktan eğitim ile yapılırken, diğer okul kademeleri ve kreşlerin okulda fiziksel olarak çalışması devam eder.
 • Mağazalar, pazartesi gününden cuma gününe sabah 7’den akşam 8’e kadar sadece tıklama yöntemi (Click away yöntemi) ile çalışacaktır. YALNIZCA süpermarketler, fırınlar, benzin istasyonları ve eczaneler. Cumartesi günü açık kalır ve sadece sabah 7’den öğleden sonra 5’e kadar.

HATIRLATMA: Evinizden ayrılmadan önce Covid – 19’dan SMS göndermeyi ve gerekli önlemleri almayı unutmayınız.

(ARABIC)

(FARSI)


SUSPENSION OF SCHOOL OPERATIONS FROM MONDAY, NOVEMBER 16ΤΗ (Greek, English, French, Turkish, Arabic, Farsi)

(GREEK)

Από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και για δύο εβδομάδες οι βρεφικοί – παιδικοί σταθμοί, τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, όπως και τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας, μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση η οποία θα ξεκινήσει την Τετάρτη και θα πραγματοποιείται 14:00-17:00 για τα Δημοτικά, και 14:00 με 16:20 για τα Νηπιαγωγεία, συμπεριλαμβανομένων μικρών διαλειμμάτων.

(ENGLISH)

As of Monday 16th of November and for two weeks, kindergarden and primary schools will remain closed, similar to the country’s Junior High school and High school, until the 27th of November. Lessons will be done through internet which will begin on Wednesday the 18th and will take place between 14h00 – 17h00 for the Primary and 14h00 -16h30 for Kindergarden including little breaks.

(FRENCH)

A partir du lundi 16 Novembre et pour deux semaines les crèches, maternelles et écoles primaires resteront fermés, comme les écoles secondaires et lycées du pays, jusqu’au 27 Novembre inclus. Les leçons seront effectués à travers l’internet qui commencera le Mercredi 18 Novembre entre les heures 14h00 – 17h00 pour les sections primaires, et 14h00-16h20 pour les sections maternelles inclus les petites pauses.

(TURKISH)

16 Kasım Pazartesi gününden itibaren iki hafta boyunca Anaokulları ve İlkokullar yanı sıra ülkenin Orta okullar ve Liseleri 27 Kasım’a kadar kapalı kalacak. Dersler uzaktan eğitimle yapılacak. Çarşamba günü başlayacak ve kısa aralar dahil İlkokullar için 14: 00-17: 00 ve Anaokulları için 14: 00-16: 20 arasında gerçekleşecek.

(ARABIC)

(FARSI)


New protection measures against COVID-19 from Friday 13 November (Greek, French, English, Turkish, Arabic, Farsi)

(GREEK)
Νέα μέτρα προστασίας από τον COVID-19 από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, απαγορεύονται οι μετακινήσεις από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα επιτρέπεται ΑΥΣΤΗΡΑ και ΜΟΝΟ η μετακίνηση για λόγους εργασίας, υγείας και συνοδείας των κατοικίδιων ζώων κάθε νοικοκυριού και σε κοντινή απόσταση από την κατοικία και εξακολουθεί για αυτές τις ώρες να απαιτείται η αποστολή SMS προς το 13033 σε περίπτωση μετακίνησης για λόγους υγείας (sms με κωδικό 1) ή συνοδείας κατοικίδιου ζώου (sms με κωδικό 6), καθώς και η βεβαίωση εργαζομένου σε περίπτωση μετακίνησης για λόγους εργασίας.
(FRENCH)
Nouvelles mesures de protection contre le COVID-19 à partir du Vendredi 13 Novembre.
À partir du Vendredi 13 Novembre, interdictions de déplacements entre 21h00 et 5h00 du matin. Pendant cette période est acceptable STRICTEMENT et UNIQUEMENT le déplacement pour des raisons de travail, santé et accompagnement d’animaux domestiques à une distance proche. Pour ces horaires il est impératif l’envoie de SMS vers le 13033 en cas de déplacement pour des raisons de santé (SMS avec le code 1), soit accompagnement d’animaux domestiques (SMS avec le code 6) ainsi qu’une lettre de confirmation de salarié en cas de déplacement pour raison de travail.
(ENGLISH)
New protection measures against COVID-19 starting from Friday 13 of November.
Starting from Friday 13 of November, are forbidden the movements between the hours of 21h00 and 05h00 in the morning. During this time period it is allowed STRICTLY and ONLY the movement for reasons of employment, health and accompanying of house pets and to a short distance from the residence. In addition it is necessary for these hours to send an SMS to 13033 in case of movement for health reasons (SMS with the code 1) or accompanying house pets (SMS with code 6), in addition to an employee confirmation letter in case of movement for employment.
(TURKISH)

13 Kasım Cuma gününden itibaren COVID-19’a karşı yeni koruma önlemleri.”

13 Kasım Cuma gününden itibaren, akşam 9’dan  sahah 5’e kadar seyahat yasaktır. Bu süre boyunca, KESİNLİKLE ve YALNIZCA iş, sağlık ve evcil hayvanların refakatinde ve evden kısa bir mesafede taşınmasına izin verilecektir. Yine de bu saatler için sağlık nedenleriyle hareket halinde (kod 1 ile sms) veya evcil hayvan eskortu (kod 6 ile sms) ve ayrıca iş amaçlı hareket durumunda çalışan sertifikası için 13033’e SMS gönderilmesi gerekmektedir.

 

(ARABIC)

(FARSI)


URGENT ANNOUNCEMENT FOR COVID-19 (Greek, French, Turkish, Arabic, Farsi)

(GREEK)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από αύριο Τρίτη 03/11 στις 06:00 το πρωί και για 14 μέρες, θα ισχύουν νέα μέτρα μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη λόγω COVID-19:

1) Απαγόρευση μετακινήσεων τις βραδινές ώρες 21:00-05:00 (εξαιρούνται επείγοντα περιστατικά υγείας και μετακίνηση για εργασία)
2) Τα σχολεία θα παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ!
3)  Κλειστά θα είναι όλα τα καταστήματα ακόμα και στο λιανεμπόριο.
4) Απαγορεύονται οι μετακινήσεις από και προς το νομό.
5) Για τις μετακινήσεις τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας στέλνουμε υποχρεωτικά SMS στο 13033 και συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε το παρακάτω κείμενο
X [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

Για Χ βάλτε ένα από τα παρακάτω:

Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

2 Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

3 Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

4 Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

5 Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6 Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

(FRENCH)

Annonce Urgente

A partir de demain Mardi 03/11 à 6h00 le matin et pour 14 jours, seront mises en place les nouvelles mesures de déplacement à Thessalonique à cause du COVID-19:

1) Interdiction de déplacement entre 21h00 et 05h00(sont exclus les cas d’urgence de santé et  les déplacements en raison de travail)

2) les écoles resteront OUVERTES!

3) Tous les magasins seront fermés même les magasins de commerce.

4) Interdiction de déplacement à partir de et vers la préfecture.

5) Pour les déplacements pendant les heures de la journée il faudra obligatoirement envoyer un message gratuit au numéro 13033 et plus spécifiquement en utilisant le message suivant:

X nom prénom et adresse d’habitation.

Au lieu du X il faudra mettre le numéro correspondant suivant à la raison de déplacement :

1 déplacement à une pharmacie soit visite au docteur, si cela est nécessaire suite à une communication relative.

2 déplacements à un magasin ouvert d’approvisionnement de première nécessité (supermarché, mini market) auquel auquel il n’est pas possible leurs envoi.

3 déplacements aux banques, à la mesure qu’une transaction électronique n’est pas possible.

4 déplacements pour fourniture d’aide à des personnes en besoin

5 déplacement a une cérémonie (par ex. funérailles, mariage, baptême) selon les conditions prévues par la loi soit déplacement nécessaire pour l’assurance de communication de parents et d’enfants, de parents divorcés soit séparés, conformément aux dispositions applicables.

6 Activité physique dans des espaces extérieurs, soit mouvement avec animal domestique, individuellement soit à deux, gardant dans la dernière condition l’espace nécessaire de 1,5 mètre.

(TURKISH)

OLAĞANÜSTÜ DUYURU

Yarın 03/11/2020 Salı sabah 06: 00’da ve 14 gün boyunca yeni ulaşım önlemleri uygulanacaktır.

Selanik’te COVID-19 nedeniyle:

1) Akşam 21: 00-05: 00 arası seyahat yok (sağlıkla ilgili acil durumlar ve işe gitmek hariç)

2) Okullar AÇIK kalacaktır!

3) Tüm mağazalar perakende de olsa kapalı olacaktır.

4) Valilikten ve valiliğe taşınmak yasaktır.

5) Günün geri kalanında seyahat etmek için 13033’e bir SMS göndermeli ve özellikle aşağıdaki metni kullanmalıyız

X [boş] ad ve ev adresi

X için aşağıdakilerden birini koyun:

1 Temastan sonra tavsiye edilirse bir eczaneye gidin veya bir doktora gidin.

2 Göndermenin mümkün olmadığı temel malların (süpermarket, mini market) bulunduğu bir mağazaya gidin.

3 Elektronik işlemin mümkün olmadığı ölçüde bankaya gidin.

4 İhtiyacı olan insanlara yardım etmek için harekete geçin.

5 Yürürlükteki hükümlere uygun olarak, yasanın öngördüğü koşullarda törene (örneğin cenaze, evlilik, vaftiz) gitmek veya ebeveynler ile çocuklar arasındaki iletişimi sağlamak için gerekli boyutta olan boşanmış ebeveynlere veya ebeveynlere gitmek.

6 Dışarıda fiziksel egzersiz veya evcil hayvanla hareket, tek tek veya çiftler halinde, ikinci durumda gerekli 1.5 metre mesafeyi gözlemleyerek.

(ARABIC)

(FARSI)


New protection messures from COVID-19, from 24/10 (Greek, French, English, Turkish, Arabic, Farsi)

(GREEK)
Από το Σάββατο 24/10 ισχύουν  τα εξής μέτρα.
1 – απαγόρευση της κυκλοφορίας  καθημερινά από τις 00:30 έως τις 05:00 και το Σάββατο έως 06:00.
2 – υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

(ENGLISH)
The following measures will apply from Saturday 24/10.
1 – traffic ban daily from 00:30 to 05:00 and on Saturday until 06:00.
2 – mandatory use of mask outdoors and indoors.
(TURKISH)

24/10/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki önlemler geçerlidir.
1 – Her gün 00: 30-05: 00 ve Cumartesi 06: 00’ya kadar trafik yasağı.
2 – Açık ve kapalı alanlarda zorunlu maske kullanımı.

(ARABIC)

(FARSI)Extension of the validity of international protection cards (Greek, English, Turkish, French, Arabic, Farsi)

(GREEK)
Με απόφαση του Υπουργείου παρατείνεται η ισχύς των δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία όπως φαίνεται παρακάτω:
α. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο «1» παρατείνεται έως την 6η Νοεμβρίου  2020.
β. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο «2» παρατείνεται έως την 13η Νοεμβρίου  2020.
γ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο «3» παρατείνεται έως την 20η Νοεμβρίου 2020.
δ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο «4» παρατείνεται έως την 27η Νοεμβρίου  2020.
ε. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο «5» παρατείνεται έως την 4η Δεκεμβρίου 2020.
στ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο «6» παρατείνεται έως την 11η Δεκεμβρίου 2020.
ζ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο «7» παρατείνεται έως την 18η  Δεκεμβρίου 2020.
η. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία,, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο «8» παρατείνεται έως την 29η  Δεκεμβρίου 2020.
θ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία,, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο «9» παρατείνεται έως την 7η Ιανουαρίου 2021.
ι. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία,, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο «0» παρατείνεται έως την 14η Ιανουαρίου 2021.
(ENGLISH)

According to the Ministry’s decision the value of the cards of international protection has been extended as follow:

 1. The value of the Cards of International Protection, which corresponds to asylum case number, which ends with the number ‘1’ is extended until the 6th November 2020
 2. The value of the Cards of International Protection, which corresponds to asylum case number, which ends with the number ‘2’ is extended until the 13th November 2020
 3. The value of the Cards of International Protection, which corresponds to asylum case number, which ends with the number ‘3’ is extended until the 20th November 2020
 4. The value of the Cards of International Protection, which corresponds to asylum case number, which ends with the number ‘4’ is extended until the 27th November 2020
 5. The value of the Cards of International Protection, which corresponds to asylum case number, which ends with the number ‘5’ is extended until the 4th December 2020
 6. The value of the Cards of International Protection, which corresponds to asylum case number, which ends with the number ‘6’ is extended until the 11th December 2020
 7. The value of the Cards of International Protection, which corresponds to asylum case number, which ends with the number ‘7’ is extended until the 18th December 2020
 8. The value of the Cards of International Protection, which corresponds to asylum case number, which ends with the number ‘8’ is extended until the 29th December 2020
 9. The value of the Cards of International Protection, which corresponds to asylum case number, which ends with the number ‘9’ is extended until the 7th January 2020
 10. The value of the Cards of International Protection, which corresponds to asylum case number, which ends with the number ‘0’ is extended until the 14th December 2020
(TURKISH)

Bakanlık kararı ile uluslararası koruma için başvuranların kartlarının geçerliliği aşağıda gösterildiği şekilde uzatılmıştır:

 1. «1» rakamıyla biten bir iltica vaka numarasına karşılık gelen Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin Kartlarının geçerliliği 6 Kasım 2020’ye kadar uzatılmıştır.
 2. «2» rakamıyla biten bir iltica vaka numarasına karşılık gelen Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin Kartlarının geçerliliği 13 Kasım 2020’ye kadar uzatılmıştır.
 3. «3» rakamıyla biten bir iltica vaka numarasına karşılık gelen Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin Kartlarının geçerliliği 20 Kasım 2020’ye kadar uzatılmıştır.
 4. «4» rakamıyla biten bir iltica vaka numarasına karşılık gelen Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin Kartlarının geçerliliği 27 Kasım 2020’ye kadar uzatılmıştır.
 5. «5» rakamıyla biten bir iltica vaka numarasına karşılık gelen Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin Kartlarının geçerliliği 4 Aralık 2020’ye kadar uzatılmıştır.
 6. «6» rakamıyla biten bir iltica vaka numarasına karşılık gelen Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin Kartlarının geçerliliği 11 Aralık 2020’ye kadar uzatılmıştır.
 7. «7» rakamıyla biten bir iltica vaka numarasına karşılık gelen Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin Kartlarının geçerliliği 18 Aralık 2020’ye kadar uzatılmıştır.
 8. «8» rakamıyla biten bir iltica vaka numarasına karşılık gelen Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin Kartlarının geçerliliği 29 Aralık 2020’ye kadar uzatılmıştır.
 9. «9» rakamıyla biten bir iltica vaka numarasına karşılık gelen Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin Kartlarının geçerliliği 7 Ocak 2020’ye kadar uzatılmıştır.
 10. «0» rakamıyla biten bir iltica vaka numarasına karşılık gelen Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin Kartlarının geçerliliği 14 Aralık 2020’ye kadar uzatılmıştır.

(FRENCH)

Selon la décision du Ministériat la date des papiers de séjours des demandeurs de protection internationale est prorogée selon les suivants :

 • La date des Papiers de Séjours des Demandeurs de Protection Internationale, lesquels correspondants au numéro de cas d’asile (case number), lequel a comme dernier chiffre ‘1’ est prorogée jusqu’au 6 Novembre 2020.
 • La date des Papiers de Séjours des Demandeurs de Protection Internationale, lesquels correspondants au numéro de cas d’asile (case number), lequel a comme dernier chiffre ‘2’ est prorogée jusqu’au 13 Novembre 2020.
 • La date des Papiers de Séjours des Demandeurs de Protection Internationale, lesquels correspondants au numéro de cas d’asile (case number), lequel a comme dernier chiffre ‘3’ est prorogée jusqu’au 20 Novembre 2020.
 • La date des Papiers de Séjours des Demandeurs de Protection Internationale, lesquels correspondants au numéro de cas d’asile (case number), lequel a comme dernier chiffre ‘4’ est prorogée jusqu’au 27 Novembre 2020.
 • La date des Papiers de Séjours des Demandeurs de Protection Internationale, lesquels correspondants au numéro de cas d’asile (case number), lequel a comme dernier chiffre ‘5’ est prorogée jusqu’au 4 Décembre 2020.
 • La date des Papiers de Séjours des Demandeurs de Protection Internationale, lesquels correspondants au numéro de cas d’asile (case number), lequel a comme dernier chiffre ‘6’ est prorogée jusqu’au 11 Décembre 2020.
 • La date des Papiers de Séjours des Demandeurs de Protection Internationale, lesquels correspondants au numéro de cas d’asile (case number), lequel a comme dernier chiffre ‘7’ est prorogée jusqu’au 18 Décembre 2020.
 • La date des Papiers de Séjours des Demandeurs de Protection Internationale, lesquels correspondants au numéro de cas d’asile (case number), lequel a comme dernier chiffre ‘8’ est prorogée jusqu’au 19 Décembre 2020.
 • La date des Papiers de Séjours des Demandeurs de Protection Internationale, lesquels correspondants au numéro de cas d’asile (case number), lequel a comme dernier chiffre ‘9’ est prorogée jusqu’au 7 Janvier 2021.
 • La date des Papiers de Séjours des Demandeurs de Protection Internationale, lesquels correspondants au numéro de cas d’asile (case number), lequel a comme dernier chiffre ‘0’ est prorogée jusqu’au 14 Janvier 2021.

(ARABIC)

(FARSI)