Monthly Archives: Νοέμβριος 2020

SUSPENSION OF SCHOOL OPERATIONS FROM MONDAY, NOVEMBER 16ΤΗ (Greek, English, French, Turkish, Arabic, Farsi)

(GREEK)

Από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και για δύο εβδομάδες οι βρεφικοί – παιδικοί σταθμοί, τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, όπως και τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας, μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση η οποία θα ξεκινήσει την Τετάρτη και θα πραγματοποιείται 14:00-17:00 για τα Δημοτικά, και 14:00 με 16:20 για τα Νηπιαγωγεία, συμπεριλαμβανομένων μικρών διαλειμμάτων.

(ENGLISH)

As of Monday 16th of November and for two weeks, kindergarden and primary schools will remain closed, similar to the country’s Junior High school and High school, until the 27th of November. Lessons will be done through internet which will begin on Wednesday the 18th and will take place between 14h00 – 17h00 for the Primary and 14h00 -16h30 for Kindergarden including little breaks.

(FRENCH)

A partir du lundi 16 Novembre et pour deux semaines les crèches, maternelles et écoles primaires resteront fermés, comme les écoles secondaires et lycées du pays, jusqu’au 27 Novembre inclus. Les leçons seront effectués à travers l’internet qui commencera le Mercredi 18 Novembre entre les heures 14h00 – 17h00 pour les sections primaires, et 14h00-16h20 pour les sections maternelles inclus les petites pauses.

(TURKISH)

16 Kasım Pazartesi gününden itibaren iki hafta boyunca Anaokulları ve İlkokullar yanı sıra ülkenin Orta okullar ve Liseleri 27 Kasım’a kadar kapalı kalacak. Dersler uzaktan eğitimle yapılacak. Çarşamba günü başlayacak ve kısa aralar dahil İlkokullar için 14: 00-17: 00 ve Anaokulları için 14: 00-16: 20 arasında gerçekleşecek.

(ARABIC)

(FARSI)


New protection measures against COVID-19 from Friday 13 November (Greek, French, English, Turkish, Arabic, Farsi)

(GREEK)
Νέα μέτρα προστασίας από τον COVID-19 από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, απαγορεύονται οι μετακινήσεις από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα επιτρέπεται ΑΥΣΤΗΡΑ και ΜΟΝΟ η μετακίνηση για λόγους εργασίας, υγείας και συνοδείας των κατοικίδιων ζώων κάθε νοικοκυριού και σε κοντινή απόσταση από την κατοικία και εξακολουθεί για αυτές τις ώρες να απαιτείται η αποστολή SMS προς το 13033 σε περίπτωση μετακίνησης για λόγους υγείας (sms με κωδικό 1) ή συνοδείας κατοικίδιου ζώου (sms με κωδικό 6), καθώς και η βεβαίωση εργαζομένου σε περίπτωση μετακίνησης για λόγους εργασίας.
(FRENCH)
Nouvelles mesures de protection contre le COVID-19 à partir du Vendredi 13 Novembre.
À partir du Vendredi 13 Novembre, interdictions de déplacements entre 21h00 et 5h00 du matin. Pendant cette période est acceptable STRICTEMENT et UNIQUEMENT le déplacement pour des raisons de travail, santé et accompagnement d’animaux domestiques à une distance proche. Pour ces horaires il est impératif l’envoie de SMS vers le 13033 en cas de déplacement pour des raisons de santé (SMS avec le code 1), soit accompagnement d’animaux domestiques (SMS avec le code 6) ainsi qu’une lettre de confirmation de salarié en cas de déplacement pour raison de travail.
(ENGLISH)
New protection measures against COVID-19 starting from Friday 13 of November.
Starting from Friday 13 of November, are forbidden the movements between the hours of 21h00 and 05h00 in the morning. During this time period it is allowed STRICTLY and ONLY the movement for reasons of employment, health and accompanying of house pets and to a short distance from the residence. In addition it is necessary for these hours to send an SMS to 13033 in case of movement for health reasons (SMS with the code 1) or accompanying house pets (SMS with code 6), in addition to an employee confirmation letter in case of movement for employment.
(TURKISH)

13 Kasım Cuma gününden itibaren COVID-19’a karşı yeni koruma önlemleri.”

13 Kasım Cuma gününden itibaren, akşam 9’dan  sahah 5’e kadar seyahat yasaktır. Bu süre boyunca, KESİNLİKLE ve YALNIZCA iş, sağlık ve evcil hayvanların refakatinde ve evden kısa bir mesafede taşınmasına izin verilecektir. Yine de bu saatler için sağlık nedenleriyle hareket halinde (kod 1 ile sms) veya evcil hayvan eskortu (kod 6 ile sms) ve ayrıca iş amaçlı hareket durumunda çalışan sertifikası için 13033’e SMS gönderilmesi gerekmektedir.

 

(ARABIC)

(FARSI)


URGENT ANNOUNCEMENT FOR COVID-19 (Greek, French, Turkish, Arabic, Farsi)

(GREEK)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από αύριο Τρίτη 03/11 στις 06:00 το πρωί και για 14 μέρες, θα ισχύουν νέα μέτρα μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη λόγω COVID-19:

1) Απαγόρευση μετακινήσεων τις βραδινές ώρες 21:00-05:00 (εξαιρούνται επείγοντα περιστατικά υγείας και μετακίνηση για εργασία)
2) Τα σχολεία θα παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ!
3)  Κλειστά θα είναι όλα τα καταστήματα ακόμα και στο λιανεμπόριο.
4) Απαγορεύονται οι μετακινήσεις από και προς το νομό.
5) Για τις μετακινήσεις τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας στέλνουμε υποχρεωτικά SMS στο 13033 και συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε το παρακάτω κείμενο
X [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

Για Χ βάλτε ένα από τα παρακάτω:

Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

2 Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

3 Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

4 Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

5 Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6 Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

(FRENCH)

Annonce Urgente

A partir de demain Mardi 03/11 à 6h00 le matin et pour 14 jours, seront mises en place les nouvelles mesures de déplacement à Thessalonique à cause du COVID-19:

1) Interdiction de déplacement entre 21h00 et 05h00(sont exclus les cas d’urgence de santé et  les déplacements en raison de travail)

2) les écoles resteront OUVERTES!

3) Tous les magasins seront fermés même les magasins de commerce.

4) Interdiction de déplacement à partir de et vers la préfecture.

5) Pour les déplacements pendant les heures de la journée il faudra obligatoirement envoyer un message gratuit au numéro 13033 et plus spécifiquement en utilisant le message suivant:

X nom prénom et adresse d’habitation.

Au lieu du X il faudra mettre le numéro correspondant suivant à la raison de déplacement :

1 déplacement à une pharmacie soit visite au docteur, si cela est nécessaire suite à une communication relative.

2 déplacements à un magasin ouvert d’approvisionnement de première nécessité (supermarché, mini market) auquel auquel il n’est pas possible leurs envoi.

3 déplacements aux banques, à la mesure qu’une transaction électronique n’est pas possible.

4 déplacements pour fourniture d’aide à des personnes en besoin

5 déplacement a une cérémonie (par ex. funérailles, mariage, baptême) selon les conditions prévues par la loi soit déplacement nécessaire pour l’assurance de communication de parents et d’enfants, de parents divorcés soit séparés, conformément aux dispositions applicables.

6 Activité physique dans des espaces extérieurs, soit mouvement avec animal domestique, individuellement soit à deux, gardant dans la dernière condition l’espace nécessaire de 1,5 mètre.

(TURKISH)

OLAĞANÜSTÜ DUYURU

Yarın 03/11/2020 Salı sabah 06: 00’da ve 14 gün boyunca yeni ulaşım önlemleri uygulanacaktır.

Selanik’te COVID-19 nedeniyle:

1) Akşam 21: 00-05: 00 arası seyahat yok (sağlıkla ilgili acil durumlar ve işe gitmek hariç)

2) Okullar AÇIK kalacaktır!

3) Tüm mağazalar perakende de olsa kapalı olacaktır.

4) Valilikten ve valiliğe taşınmak yasaktır.

5) Günün geri kalanında seyahat etmek için 13033’e bir SMS göndermeli ve özellikle aşağıdaki metni kullanmalıyız

X [boş] ad ve ev adresi

X için aşağıdakilerden birini koyun:

1 Temastan sonra tavsiye edilirse bir eczaneye gidin veya bir doktora gidin.

2 Göndermenin mümkün olmadığı temel malların (süpermarket, mini market) bulunduğu bir mağazaya gidin.

3 Elektronik işlemin mümkün olmadığı ölçüde bankaya gidin.

4 İhtiyacı olan insanlara yardım etmek için harekete geçin.

5 Yürürlükteki hükümlere uygun olarak, yasanın öngördüğü koşullarda törene (örneğin cenaze, evlilik, vaftiz) gitmek veya ebeveynler ile çocuklar arasındaki iletişimi sağlamak için gerekli boyutta olan boşanmış ebeveynlere veya ebeveynlere gitmek.

6 Dışarıda fiziksel egzersiz veya evcil hayvanla hareket, tek tek veya çiftler halinde, ikinci durumda gerekli 1.5 metre mesafeyi gözlemleyerek.

(ARABIC)

(FARSI)